മിനിസ്കേർട്ട് പാടില്ല ; വിനോദസഞ്ചാരികളോട് കേന്ദ്രമന്ദ്രി !

ദില്ലി: മിനിസ്കേർട്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന നിർദേശം വിദേശികൾക്കുള്ള ലഖുലേഖയിൽ.

Be the first to comment on "മിനിസ്കേർട്ട് പാടില്ല ; വിനോദസഞ്ചാരികളോട് കേന്ദ്രമന്ദ്രി !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*