ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്‌ 64 ചാനലുമായി ഏരിസ്‌ പ്ലക്‌സ്‌ !

ഏരിസ്‌ പ്ലെക്‌സ്2 ഏരിസ്‌ പ്ലെക്‌സ്1 ഏരിസ്‌ പ്ലെക്‌സ്3 ഏരിസ്‌ പ്ലെക്‌സ്5 ഏരിസ്‌ പ്ലെക്‌സ്6  തിരുവനന്തപുരം :ഏരിസ്‌ പ്ലക്സിൽ  4കെ പ്രൊജെക്ഷനോട് കൂടി പുതുതായി 3 സ്ക്രീനുകൾ, അതിലൊന്ന് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്‌ 64 ചാനൽ.

Be the first to comment on "ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്‌ 64 ചാനലുമായി ഏരിസ്‌ പ്ലക്‌സ്‌ !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*