സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു!

സ്വർണ വില പവന് എൺപതുരൂപ കുറഞ്ഞു.ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 2725 രൂപയും പവന് 21,800 രൂപയുമായി.

Be the first to comment on "സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*