സൗദിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം!

സൗദിയിൽ കായികമത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വിലക്ക് നീക്കി. 2018 മുതലാണ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. നിലവിൽ പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമേ കായികമത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളു.നേരത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് അനുവദിക്കുമെന്നു സൗദി ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സൗദി ഇപ്പോൾ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്.

Be the first to comment on "സൗദിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*