മന്ത്രിമാർ എത്തിയില്ല;മന്ത്രിസഭാ യോഗം മാറ്റി വെച്ചു!

തിരുവനന്തപുരം:പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മന്ത്രിമാർക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തീരുമാനിച്ച പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു എത്താൻ സാധിച്ചില്ല.അകെ എത്തിയത് ഏഴു മന്ത്രിമാർ മാത്രമാണ്.ഇതിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം മാറ്റി വെച്ചു. ഇതിനാൽ പല ഓർഡിനൻസുകളും പാസാക്കാനായില്ല. 19 മന്ത്രിമാർ ഉള്ളയിടത്താണ് ഏഴു മന്ത്രിമാർ എത്തിയത്.

Be the first to comment on "മന്ത്രിമാർ എത്തിയില്ല;മന്ത്രിസഭാ യോഗം മാറ്റി വെച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*