പിണറായി വിജയൻ പരിശോധനകൾക്കായി ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ!

ചെന്നൈ:മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിവ് പരിശോധനകൾക്കായി ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടും.

പരിശോധനകൾക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് തന്നെ ആശുപത്രി വിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേരളത്തിലെ ആശുപ്രത്രികളെ ആശ്രയിക്കാതെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചതിൽ ആർകെങ്കിലും സംശയം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.

Be the first to comment on "പിണറായി വിജയൻ പരിശോധനകൾക്കായി ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*