ശ്രീധരനെ സർക്കാർ ഓടിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ജി സുധാകരൻ!

ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഇ ശ്രീധരനെ സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പു മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. അയാളെ ആരും ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അയാളെലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഇ ശ്രീധരനെ സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പു മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ.

അയാളെ ആരും ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അയാളെ ആരും ഓട്ടപ്പന്തയത്തില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടില്ല. ഓടാന്‍ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ നിന്നാല്‍ മതി. ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലന്ന കാര്യം നിയമസഭയിൽ മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണ്.

അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ശ്രീധരനുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആരും ഓട്ടപ്പന്തയത്തില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടില്ല. ഓടാന്‍ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ നിന്നാല്‍ മതി. ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലന്ന കാര്യം നിയമസഭയിൽ മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണ്.

അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ശ്രീധരനുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Be the first to comment on "ശ്രീധരനെ സർക്കാർ ഓടിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ജി സുധാകരൻ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*