”അമ്മ’യുടെ അധ്യക്ഷപദവി ഇന്നസെന്റ് ഒഴിയും!

താര സംഘടനയായ ”അമ്മ’യുടെ അധ്യക്ഷപദവി ഇന്നസെന്റ് ഒഴിയും. വരുന്ന ജൂലായിൽ കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്കാണ് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയുക.തിരക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും മൂലം തനിക്കു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല.

അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ആവശ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇത്രയും നാൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു തുടർന്നത്.അധ്യക്ഷനാകാൻ തന്നെക്കാൾ സമർത്ഥരായ ആളുകൾ അമ്മയിലുണ്ട്.അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു.

Be the first to comment on "”അമ്മ’യുടെ അധ്യക്ഷപദവി ഇന്നസെന്റ് ഒഴിയും!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*