ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ മഠം 10 കോടി രൂപ സംഭാവന നല്‍കി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ മഠം 10 കോടി രൂപ സംഭാവന നല്‍കി.സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദപുരിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുക കൈമാറിയത്.

Be the first to comment on "ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ മഠം 10 കോടി രൂപ സംഭാവന നല്‍കി."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*