കാലവധി നീട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടല്‍ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടല്‍ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടി.ഓഗസ്റ്റില്‍ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തീയതി നീട്ടിയത്.2015 ലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

1000 രൂപ മുതല്‍ 5000 രൂപ വരെ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ 18 വയസ്സ് മുതല്‍ 40 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പങ്കാളികളാകാം.

60 വയസ്സായിരുന്ന പ്രായപരിധി ഇപ്പോൾ 65 വയസുവരെയായി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ അവസാന തീയതി എന്നാണ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

Be the first to comment on "കാലവധി നീട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടല്‍ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*