ക്ഷയംബാധിച് മരിച്ച ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി പത്തുകിലോമീറ്റർ നടന്നു

ഒഡിഷ : ദന മാജി  ക്ഷയംബാധിച് മരിച്ച ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി പത്തുകിലോമീറ്റർ നടന്നു,വാഹനം വിളിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയത് ഒപ്പം പത്രണ്ടു് വയസുള്ള മകളും,കംബിളിപുതപ്പിൽ  പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി നടന്നത്….

Read More